Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Посилання
 

 

Районна рада | Виконавчий апарат районної ради | Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування
Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

Додаток № 1

до розпорядження голови

районної ради

від 27 лютого 2018 року р. № 26

                                                                                 

 

 

 

 

 

     

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого самоврядування

 

Загальні положення

         1. Відповідно до цього порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування четвертої-сьомої категорій (далі – конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

         2. Конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.

         3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, розпорядженням голови районної ради утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

         Очолює конкурсну комісію заступник голови районної ради (в разі його не обрання керуючий справами або начальник відділу виконавчого апарату /секретаріату/ районної ради).  До складу конкурсної комісії входять начальники відділів апарату районної ради, радники голови районної ради, голови постійних комісій (за згодою).

         4. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування в порядку, визначеному чинним законодавством, може здійснюватися без конкурсного відбору.

 

Умови проведення конкурсу

5. Умови проведення конкурсу відповідно до цього Порядку визначаються головою районної ради, який призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб місцевого самоврядування.

Рішення про проведення конкурсу приймається головою районної ради за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.

6. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

- досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування;

- визнані в установленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;

- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є близькими родичами чи свояками;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

- в інших випадках, установлених законами.

7. Особи, які подали необхідні документи до апарату районної ради для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування  (далі – кандидати).

8. Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення районної ради про проведення конкурсу в газеті «Краєвид» або в в місцевому радіомовленні та на офіційному сайті районної ради.

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

 

Оголошення про конкурс

9. Районна рада зобов’язана опублікувати оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширити його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше, ніж за місяць до початку конкурсу.

10. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

1) найменування відділу апарату районної ради, де є вакантна посада, із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефону;

2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається  кадровою службою   апарату районної ради;

3) основні вимоги до кандидатів, визначені районною радою згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад посадових осіб місцевого самоврядування;

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про місцеве самоврядування.

 

Прийом та розгляд  документів на участь у конкурсі

         12. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії районної ради такі документи:

         - заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування та її проходження;

         - заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

         - дві фотокартки розміром 4х6 см.

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;

- копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену керівником апарату районної ради;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

 

 

- довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особам, які працюють у районній раді і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування у порядку визначеному Законом України «Про запобігання корупції».

13. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

14. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

15. Голова конкурсної комісії перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу, передбаченим для кандидата на посаду в службу органів місцевого самоврядування.

16. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється  з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

17. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у керуючого справами районної ради.

 

Проведення іспиту та відбір кандидатів

18. Іспит проводиться конкурсною комісією районної ради з метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду в Шевченківську районну раду.

19. Керуючий справами районної ради за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

20. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України « Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», та «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради та структурного підрозділу.

21. Порядок проведення іспиту та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради та його структурних підрозділів затверджується головою районної ради відповідно до цього Порядку та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

22. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

23. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад в Шевченківській районній раді.

24. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

25. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади в Шевченківській районній раді, оголошується повторний конкурс.

26. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

27. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії, що подається голові районної ради, обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду в органах місцевого самоврядування та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

28. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається голові районної ради не пізніше, ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

29. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

30. Рішення про призначення на посаду в Шевченківську районну раду та зарахування до кадрового резерву приймає голова районної ради на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

31. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене голові районної ради протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

32. Рішення голови районної ради може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

 

 

  

 

 

 

Додаток № 2

до розпорядження голови

районної ради

від 27 лютого 2018 року р. № 26

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад в Шевченківській районній раді

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб Шевченківської районної ради як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 (із змінами) (далі - Порядок проведення конкурсу).

1.2. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією Шевченківської районної ради (далі - конкурсна комісія).

1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування, передбачених для кандидатів на відповідні посади.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради, відповідної посади або структурного підрозділу.

1.7. Порядок проведення іспиту в Шевченківській районній раді та перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради та її структурних підрозділів затверджуються головою районної ради, відповідно до Порядку проведення конкурсу та цього Порядку. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.8. Переліки питань можуть публікуватися у відповідних друкованих засобах масової інформації, розміщуватися на сайті Шевченківської районної ради та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.9. Екзаменаційні білети формуються за зразком форми, згідно додатку № 1 до Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включають 5 питань - по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради, посади або структурного підрозділу.

1.10. Питання 1-3 в екзаменаційних білетах мають містити питання на знання вищевказаних законів, а питання 4, 5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради, посади або структурних підрозділів.

1.11. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.13. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

організаційна підготовка до іспиту;

складання іспиту;

оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.14. Голова конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

 

2. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

 

3. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього розділу, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом державного органу, в якому проводиться конкурс. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

 

4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради, відповідної посади або структурного підрозділу.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради, відповідної посади або структурного підрозділу.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, згідно додатку № 2 до цього Порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у керуючого справами районної ради відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       Додаток № 1

До Порядку проведення іспиту

 кандидатів на заміщення вакантних посад в

 Шевченківській районній раді,

 затвердженого розпорядженням голови районної ради

від 27 лютого 2018 року № 26-К

 

ЗРАЗОК
форми екзаменаційного білета Шевченківської районної ради

 

       ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова конкурсної комісії __________
(підпис)           Козир С.М.
"__" __________ 2018  року

Екзаменаційний білет № _____


для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад в Шевченківській районній раді

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

3. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції».

4, 5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради, посади або структурного підрозділу.

 

 

 

                              Додаток № 2

До Порядку проведення іспиту

 кандидатів на заміщення вакантних посад в

 Шевченківській районній раді,

 затвердженого розпорядженням голови районної ради

від 27 лютого 2018 року № 26-К

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад

конкурсною комісією Шевченківської районної ради

від «____» ______________ 2018 року

 

 

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата

Посада, на яку претендує кандидат

Категорія посади, на яку претендує кандидат

Номер білета

Загальна сума балів

1

         

2

         

3

         

4

         

 

Голова комісії

 

____________
(підпис)

 

________________________________
(П.І.Б.)

Секретар комісії

 

Члени комісії

 

____________
(підпис)

 

________________________________
(П.І.Б.)

 

____________
(підпис)

________________________________
(П.І.Б.)

 

____________
(підпис)

________________________________
(П.І.Б.)

 

____________
(підпис)

_________________________________
(П.І.Б.)

   

 

                   

 

 

 

 

Додаток 3

до розпорядження голови

районної ради

від 27 лютого 2018 року р. № 26

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України

“Про службу в органах місцевого самоврядування”

“Про засади запобігання та протидії корупції”

 

1. Питання на перевірку знання Конституції України

Основні розділи Конституції України.

Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1,2).

Форма правління в Україні (стаття 5).

Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

Об’єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

Найважливіші функції держави (стаття 17).

Державні символи України (стаття 20).

Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).

13. Обов’язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

 

2. Питання на перевірку знання Закону України

 «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні»

Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування і посади за Законом України “Про службу в органах  місцевого самоврядування в Україні” (ст. 1,2,3).

Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст. 5).

Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (ст. 4).

Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування   (ст. 6).

Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 8).

Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 9).

Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (ст. 12).

Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (ст. 10).

Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 11).

 Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування                (ст. 13).

 Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (ст. 14).

 Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 15).

 Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (ст. 16).

 Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 17).

 Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування        (ст. 20).

 Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення (ст. 21).

 

3. Питання на перевірку знання Закону України

«Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне     правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (ст. 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст. 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції  (ст. 4, 5).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції   (ст. 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (ст.12).

6. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (ст. 22, 23).

7. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (ст. 25, 27).

8. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 28).

9. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (ст. 36).

10. Вимоги до поведінки осіб (ст. 37).

11. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 45).

12. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (ст. 49,50).

13. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (ст. 51).

14. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (ст. 54).

15. Спеціальна перевірка (ст. 56).

16. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (ст. 65).

 

4. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням

специфіки функціональних повноважень відділів

виконавчого апарату районної ради

         1. Поняття «депутат місцевої ради» (статті 2, 3 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

         2. Виникнення і строк повноважень депутата місцевої ради (ст. 4 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

         3. Дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради (ст. 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

         4. Депутатська етика (ст. 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

         5. Обов’язки депутата місцевої ради у виборчому окрузі (ст. 10 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

         6. Права депутата місцевої ради у виборчому окрузі (ст. 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

         7. Депутатське звернення (ст. 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

         8. Право депутата місцевої ради вимагати усунення порушення законності (ст. 15 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

         9. Обов’язки депутата  місцевої  ради  у  раді  та  її  органах (ст. 18 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

         10. Права депутата  місцевої  ради  у  раді  та  її  органах (ст. 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

         11. Участь депутата в сесіях місцевої ради та засіданнях її органів      (ст. 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

         12. Депутатський  запит  і  депутатське  запитання.  Порядок  розгляду депутатського запиту (ст. 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

         13. Непорушність повноважень депутата місцевої ради. Забезпечення умов для їх здійснення (ст. 30 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

         14. Охорона трудових та інших прав депутата місцевої ради (ст. 33 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

         15. Підстави для відкликання депутата місцевої ради (ст. 37 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

         16. Поняття «публічна інформація» (ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

         17. Гарантії забезпечення права на доступ до публічної інформації     (ст. 3 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

         18. Принципи забезпечення доступу до публічної інформації (ст. 4 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

         19. Забезпечення доступу до інформації (ст. 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

         20. Публічна інформація з обмеженим доступом (ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

         21. Конфіденційна, таємна, службова інформації (ст.ст. 7, 8, 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

         22. Оприлюднення інформації розпорядниками (ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

         23. Оформлення запитів на інформацію (ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

         24. Строк розгляду запитів на інформацію (ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

         25. Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації (ст. 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

         26. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації (ст. 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

         27. Звернення громадян (ст. 1 Закону України «Про звернення громадян»).

         28. Поняття «пропозиція (зауваження)» та порядок їх розгляду (ст. 3, 14 Закону України «Про звернення громадян»).

         29. Поняття «заява (клопотання)» та порядок їх розгляду (ст. 3, 15 Закону України «Про звернення громадян»).

         30. Поняття «скарга» та порядок розгляду скарг громадян (ст. 3, 16 Закону України «Про звернення громадян»).

         31. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги (ст. 18 Закону України «Про звернення громадян»),

         32. Обов’язки органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг (ст. 19 Закону України «Про звернення громадян»). 

Приєднані документи
Переглядів: 1695
Дата публікації: 11:34 19.06.2018