Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Посилання
 

 

Районна рада | Постійні комісії | Комісії районної ради VII скликання | Положення про постійні комісії Шевченківської районної ради
Положення про постійні комісії Шевченківської районної ради
Додаток
до рішення ІІ  сесії районної ради
VIІ скликання від
24 грудня 2015 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Шевченківської  районної ради
 
 І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
 
            1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
            2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови, заступника, секретаря і членів комісії. Кількісний склад кожної постійної комісії визначається районною радою і не може встановлюватись менше 4-х депутатів.
            У разі необхідності можуть бути утворені нові постійні комісії, скасовані або реорганізовані раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
            3. До складу постійних комісій не може бути обраний голова та заступник голови районної ради.
            4. Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності і вільного колективного обговорення і вирішення питань.
            5. Положення про постійні комісії затверджуються районною радою.
            6. Постійні комісії є підзвітними районній раді та відповідальними перед нею. Діяльність постійних комісій координує голова районної ради.
            7. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
            8. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом відповідної ради та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради.
 
ІІ. ПЕРЕЛІК ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ
 
            1. Постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного розвитку району, промислової політики та з питань бюджету і фінансів.
            2. Постійна комісія районної ради з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики та місцевого самоврядування.
3. Постійна комісія районної ради з питань агропромислового і переробного комплексу, земельних відносин, екології та використання природних ресурсів.
            4. Постійна комісія районної ради з питань гуманітарної політики, соціального захисту населення, засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю.
            5. Постійна комісія районної ради з питань молодіжної політики, дітей, сім’ї, молоді та спорту.
 
ІІІ. ФУНКЦІЇ І ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ
 
            1. По основним функціям постійні комісії районної ради:
            - за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;
            - попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань;
            - за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради;
            - постійні комісії при вирішенні питань, які належать до їх компетенції, взаємодіють з постійними комісіями обласної ради, відповідними відділами, управліннями та іншими підрозділами районної державної адміністрації, об’єднаннями громадян.
 
            2. Постійні комісії районної ради мають право:
            - у питаннях, які належать до їх відання та в порядку, визначеному законом, отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи;
            - вносити пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань районної ради;
            - скликати сесію ради у передбачених законодавством випадках.
 
Постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного розвитку району, промислової політики та з питань бюджету і фінансів
            - розглядає проекти програм соціально-економічного розвитку району та готує висновки і рекомендації;
            - вивчає та готує на розгляд ради питання щодо збалансованого економічного розвитку району;
            - попередньо розглядає питання щодо прийняття за пропозицією відповідних сільських, селищної рад рішень, пов’язаних зі створенням спеціальних вільних та інших зон, зміною у статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань і виносить на розгляд ради;
            - вивчає та готує на розгляд ради питання щодо сприяння інвестиційної діяльності в районі;
            - вивчає та розглядає інші питання, доручені радою, головою ради;
            - розглядає проект районного бюджету, зміни до бюджету та готує висновки та рекомендації по цим питанням;
            - попередньо розглядає питання щодо розподілу переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій і виносить на розгляд ради;
            - вивчає та розглядає інші питання, доручені радою, головою ради;
            - розглядає подання постійних комісій з пропозиціями про додаткові кошти по фінансуванню потреб організацій, установ або інших органів.
 
Постійна комісія районної ради з питань агропромислового і переробного комплексу, земельних відносин, екології та
використання природних ресурсів
            - відповідно до закону попередньо розглядає питання регулювання земельних відносин і виносить на розгляд ради;
            - відповідно до закону розглядає питання про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів районного значення, а також про скасування дозволу і готує проект рішення ради;
            - попередньо розглядає питання про встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях і виносить на розгляд ради;
            - приймає рішення про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; вносить пропозиції до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками історії або культури, які охороняються законом, приймає рішення про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами «сезону тиші» з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;
            - у межах, що визначаються законами, попередньо розглядає питання боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність, і виносить на розгляд ради.
 
Постійна комісія районної ради з питань законності, правопорядку, депутатської  діяльності, етики та місцевого самоврядування
            - розглядає проекти районних цільових програм по боротьбі зі злочинністю і вносить на затвердження радою;
            - розглядає та вносить пропозиції щодо звернень про дотримання законності;
            - вивчає проекти рішень ради нормативно-правового характеру і готує висновки та рекомендації;
            - розглядає та вносить пропозиції щодо організаційного забезпечення діяльності депутатів;
            - розглядає та вносить пропозиції щодо організації проведення референдумів та виборів;
            - за пропозицією голови ради попередньо розглядає структуру, чисельність виконавчого апарату ради, витрати на утримання ради та її виконавчого апарату;
            - попередньо розглядає і виносить на затвердження ради регламент ради;
            - обговорює на засіданні пропозиції щодо плану роботи ради і виносить їх на затвердження радою;
            - попередньо розглядає питання щодо заснування засобів масової інформації, призначення і звільнення їх керівників і виносить на розгляд ради;
            - заслуховує звіти про роботу комісій, звіти керівників органів, створених радою, обраних та призначених;
            - розглядає питання ведення особистих прийомів депутатами районної ради;
            - попередньо розглядає на засіданні питання щодо дострокового припинення повноважень депутата в порядку, встановленому законодавством, виносить питання на розгляд ради;
            - розглядає питання щодо адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом, і готує проекти рішень ради;
            - вирішує питання реалізації державної регуляторної політики відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”:
            1) готує та надає висновки щодо відповідності проектів регуляторних актів вимогам законодавства на підставі аналізу регуляторного впливу і експертного висновку;
            2) у разі внесення на її розгляд проекту регуляторного акту без аналізу регуляторного впливу, повертає його розробникові на доопрацювання;
            3) вивчає зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу, надані фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями;
            4) може приймати рішення про забезпечення підготовки в порядку, встановленому законодавством, експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акту;
            5) приймає рішення про оприлюднення проектів регуляторних актів, що не оприлюднювалися, а у випадках, передбачених законодавством, повторно оприлюднює проекти регуляторних актів, що оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії районної ради;
            6) готує і попередньо розглядає питання щодо звіту голови районної ради про здійснення  державної регуляторної політики виконавчим апаратом ради, забезпечує опублікування цього звіту у газеті “Краєвид”.
             - здійснює повноваження, віднесені статтею 18 Закону України “Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави” від 19.06.2003 року до компетенції органів місцевого самоврядування, з питань демократичного цивільного контролю.
 
Постійна комісія районної ради з гуманітарної політики,
соціального захисту населення, засобів масової інформації
та зв’язків з громадськістю
-        розглядає подання районної державної адміністрації та спільно з управліннями, відділами райдержадміністрації розробляє та вносить пропозиції щодо програм розвитку в районі: освіти, культури, духовності;
-        розглядає подання районної державної адміністрації та разом з управліннями, відділами райдержадміністрації вносить пропозиції та розробляє програми підтримки діяльності засобів масової інформації районної ради;
-        забезпечує співпрацю та інформованість засобів масової інформації про діяльність районної ради;
-        вносить пропозиції по фінансуванню, управлінню, заснуванню та реорганізації засобів масової інформації районної ради;
-        підтримує зв’язки з політичними партіями та громадськими організаціями;
-        вносить пропозиції щодо одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха, малозабезпеченим громадянам, інвалідам, пенсіонерам;
-        розглядає питання та вносить пропозиції районній раді щодо затвердження перспективних і поточних районних програм зайнятості населення, організує контроль за їх виконанням;
-        розглядає питання із забезпечення працевлаштування громадян, зареєстрованих як безробітні, на підприємствах, установах, організаціях;
-        розглядає та пропонує на розгляд районної ради пропозиції виборців щодо покращення соціального захисту.
Постійна комісія районної ради з питань молодіжної політики,
дітей, сім’ї, молоді та спорту
            - розглядає проекти програм розвитку у районі освіти, культури та духовності;
            - розглядає проекти комплексних і цільових програм у районі з питань сім’ї, молоді та її політики, виносить на розгляд ради;
            - координує свою діяльність з відділом у справах сім’ї та дітей відділом освіти, відділом культури райдержадміністрації по цих питанням;
            - попередньо розглядає на засіданні питання сім’ї, молоді та її політики відповідно актів законодавства України, виносить питання на розгляд ради;
            - вносить питання щодо сприяння діяльності дитячих, молодіжних, жіночих та інших громадських організацій, що спрямовані на підтримку в ставлення сім’ї;
            - розглядає питання виконання законодавства щодо соціального захисту неповнолітніх, вжиття заходів профілактики правопорушень за місцем проживання неповнолітніх та запобігання дитячої бездоглядності.
 
ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ  РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ
РАЙОННОЇ РАДИ
            1. Організація роботи постійних комісій ради покладається на голів  комісій. Голови комісії скликають і ведуть засідання комісій, дають доручення членам комісій, встановлюють комісії у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організують роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій. У разі відсутності голів комісій або неможливості ними виконувати свої повноваження з інших причин їх функцій здійснюють заступники голів комісій або секретарі комісій.
            2. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них беруть участь не менше як половина від загального складу комісій. Засідання постійних комісій проводяться  відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням постійних комісій  проводиться закрите засідання. На закритому засіданні, крім членів комісії, можуть бути присутніми запрошені на засідання особи.
            3. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального  складу комісій і підписуються головами комісій, а в разі їх відсутності – заступниками голів або секретарями комісій. Висновки та рекомендації постійних комісій можуть бути переглянуті, якщо за це подано більшість голосів членів комісії від її загального складу. Зазначені документи надсилаються органам та посадовим особам, які брали участь у засіданні постійної комісії. Протоколи засідань комісій підписуються головами і секретарями комісій.
            4. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути  повідомлено комісіями у встановлений ними строк.
            5. Постійні комісії для вивчення питань, розробки проектів рішень ради можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови районної ради розглядаються постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
            6. Для забезпечення конкретних напрямів своєї діяльності постійна комісія створює із свого складу підкомісії.
            Підкомісія може створюватися у складі не менш як трьох членів постійної комісії. Члени постійної комісії можуть входити до складу кількох підкомісій.
            Голова підкомісії обирається на засіданні постійної комісії відкритим голосуванням більшістю голосів членів постійної комісії від загального складу.
            Всі члени постійні комісії, незалежно від того, чи є вони членами підкомісій, можуть відвідувати засідання будь-якої підкомісії з правом дорадчого голосу.
            7. Постійні комісії розглядають звернення, заяви (клопотання), скарги громадян з питань, які входять до їх компетенції. Спеціалісти виконавчого апарату (секретаріату) районної ради надають депутатам та  постійним комісіям допомогу у роботі з заявами і скаргами громадян.
            8. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
            9. Члени постійних комісій зобов’язані:
            - бути присутніми на засіданнях постійних комісій та їх підкомісій, до складу яких вони входять;
            - брати участь у роботі постійних комісій та їх підкомісій;
            - виконувати доручення, визначені рішеннями постійної комісії.
            10. Члени постійних комісій мають право:
            - вносити пропозиції про розгляд на засіданнях постійних комісій будь-якого питання, що належить до їх відання;
            - брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків. Пропозиція члена постійної комісії на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні постійної комісії.
            - викласти свою окрему думку як додаток до рекомендації чи висновку постійної комісії.
            11. Організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності постійних комісій здійснює виконавчий апарат районної ради.
 
         Керуючий справами районної ради                                                       Н. Лиман
                        
 

 

Переглядів: 1022
Дата публікації: 13:49 19.06.2018